Celkové informace o školce

A: Identifikační údaje o škole:

Název:

Speciální mateřská škola Třebíč

Adresa:

Družstevní 1079

674 01 Třebíč

Telefon: 568 848 043, ředitelka: 605 412 434, 731 680 351

e-mail: spmstrebic@seznam.cz

IČO: 70283320

Webové stránky: www.spmstrebic.cz

Zřizovatel školy: Město Třebíč

Statutární orgán – ředitelka školy:

Bc. Michaela Pyrochtová

Typ zařízení: trojtřídní, celodenní

Stanovená max.kapacita: 36 dětí

Provozní doba: 6.00 – 16.00

B: Charakteristika školy:

Speciální mateřská škola vznikla jako pomoc handicapovaným dětem z Třebíče a jejího okolí, které právě v tomto okamžiku potřebují speciální, kvalifikovanou speciálně pedagogickou a zdravotnickou péči. Její provoz byl zahájen 1. 9. 1997. Zřizovatelem školy je Město Třebíč.

Speciální mateřská škola Třebíč sídlící na ulici Družstevní 1079 zahájila svůj provoz v září 1997, od roku 2000 je právním subjektem, tedy příspěvkovou organizací. Statutárním orgánem školy je ředitelka školy Bc. Michaela Pyrochtová.

Speciální mateřská škola je zařazena v síti škol jako speciální škola pro děti s více vadami, protože jsou do ní zařazovány děti se smyslovými, tělesnými, mentálními, více vadami a autismem( děti s PAS). Dále jsou do tříd zařazeny děti s těžší vadou řeči.

Škola nemůže být doplňována zdravými dětmi.>Zápis do speciální mateřské školy bývá zpravidla v měsíci dubnu, letošní rok 2017/2018 to připadá na 2.5.2017, ale k uzavření celkového počtu dětí dochází až v září, protože i po zápisu posílají odborní lékaři, SPC nebo ředitelky z mateřských škol děti k zařazení do naší školy.

Umístění školy: SpMŠ se nachází ve čtvrti Domky, na okraji města. Výhodou je dostupnost hromadnou městskou dopravou ze všech částí města. Škola má účelovou budovu, vždy zde sídlila mateřská škola. K budově přináleží i pěkná velká zahrada. Společně s SpMŠ sídlí v budově další příspěvková organizace: Denní rehabilitační stacionář.

Organizace školy: Škola je trojtřídní, 2 třídy se naplňují v počtu 8-14 dětí, jedna 4- 6 dětí (třída pro děti s poruchami artistického spektra PAS). Počet dětí ve třídě stanovuje ředitelka školy podle druhu a stupně postižení jednotlivých dětí. Výjimku z počtu dětí nad vyhlášku uděluje zřizovatel na žádost ředitelky školy.

Ve dvou třídách jsou zpravidla vždy 2 učitelé (speciální pedagogové), + dle potřeby asistentky pedagoga, ve třídě pro děti s PAS 1 učitelka (speciální pedagog) a 1 asistentka pedagoga.

Specifické informace:

Jedna třída se nachází v přízemí budovy a je obsazována převážně dětmi s tělesnými, více vadami a těžkou vadou řeči , další 2 třídy jsou v poschodí. V jedné jsou děti se smyslovými a více vadami., ve druhé děti s poruchami artistického spektra (PAS) V budově se nachází ještě další příspěvková organizace zřizovaná Městem Třebíč – Denní rehabilitační stacionář. Tato skutečnost umožňuje naší SpMŠ další odbornou nadstandardní péči v oblasti rehabilitací, terapií a svozu části dětí nadačním automobilem. Obě zařízení se také dělí o školní zahradu a společně využívají jejího zařízení a vybavení (dopravní hřiště, altán, pískoviště, trampolína, průlezky, bazén…)

Tělesnou rehabilitaci a terapii pro všechny děti zajišťuje rehabilitační sestra: A. . Logopedickou péči vykonává Mgr. M. Ondráčková, Mgr.N. Nechvátalová a Bc. M. Pyrochtová, R. Pyrochtová. Ortoptickou péči oční sestra J. Vaníčková. Dále má škola konzultanty ze Speciálně pedagogického centra v Jihlavě a Třebíče (SPC). Dohlížejícím lékařem pro oční vady je MUDr. Kousalíková a pro sluchové a logopedické vady MUDr. Grégrová.

C: Provoz speciální MŠ ve školním roce 2019/2020:

Ve SpMŠ jsou naplněny 3 třídy. V 1. třídě „Sluníčka“ je v současné době zapsáno 8 dětí, ve 2. třídě „Měsíčci“ je to 9 dětí, ve 3.třídě „Hvězdičky“ 5 dětí. V mateřské škole jsou děti s tělesnými, mentálními, zrakovými, více vadami a autismem.

Provoz je v tomto školním roce zajištěn od 6.00 do 16.00. Děti dochází do MŠ zpravidla do 8.00, dle potřeby rodičů a po dohodě s učitelkou je možný příchod i později (toto však již narušuje potřebná rehabilitační a speciální cvičení).

D: Výchovná práce:

Motto školy je : „POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM!“

Ve speciální mateřské škole s dětmi pracuje 6 pedagogických pracovníků a 3 asistenti pedagoga. 1 asistentka je k dítěti se sluchovým znevýhodněním , 1 k dítěti se souběžným postižením s více vadami, 1 k dětem s PAS. Škola má 2 provozní zaměstnance (školnici a uklízečku), ty se starají jednak o čistotu školy , školnice zároveň ještě na dohodu o výdej jídel a mytí nádobí jako pomocná kuchařka. Dále se o děti starají:1 zdravotní sestra specializovaná na oční vady – ortoptička, tělesnou rehabilitaci fyzioterapii a logopedickou péči každodenně zajišťují další odborní pracovníci stacionáře.

SpMŠ těsně spolupracuje s Denním rehabilitačním stacionářem …, který pro ni zajišťuje výše uvedenou rehabilitaci a svoz dětí s tělesným postižením. Dále MŠ spolupracuje s MUDr. Kousalíkovou, PaedDr. Dusilovou, MUDr. Grégrovou a SPC Jihlava i SPC Třebíč.

Rozdělení pracovníků v jednotlivých třídách:

1. třída :

spec. pedagog: Bc. Sabina Pánková

spec. pedagog: Bc. Zuzana Vítová

asistentka pedagoga: Martina Šidlová

2. třída :

spec. pedagog: Radek Drápela

spec. pedagog: Radmila Pyrochtová

asistentka pedagoga: Silvie Solařová

3. třída :

spec.pedagog,zástupkyně ředitelky: Pavlína Charvátová, DiS.

pedagog: Aneta Kousalová

asistentka pedagoga: Lucie Bednářová

školnice: H.Bartošová

uklízečka. L. Bednářová (zkrácený úvazek)

E: Náplň každodenní práce SpMŠ:

Pedagogové ve všech třídách plní v první řadě úkoly speciálně pedagogické, vyplývající z diagnostiky jednotlivých dětí. Pro díti je vypracován individuální vzdělávací plán nebo Plán pedagogické podpory, který potvrzují rodiče a speciální pedagog z SPC. Pro maximální efektivitu práce a zohledňování možností jednotlivých dětí jsou používány škálovací dotazníky, záznamy o dětech, konzultace s odborníky z SPC a připomínky rodičů. Tyto informace slouží i pro hodnocení práce s dětmi. Dále jsou plněny výchovné úkoly běžné pro předškolní věk jako v jiných mateřských školách. Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vytváří si svůj „Školní vzdělávací program“ a „Třídní vzdělávací programy“. Dále má vypracován „Speciální vzdělávací program“ k jednotlivým druhům postižení Plánování je podle jednotného vzdělávacího projektu školy a jednotlivých témat. Dvouletý projekt je nazván: „Svět je barevná duha . Tento projekt je tříletý a v letošním roce tedy pracujeme podle plánu posledního roku projektu. Je dále rozdělen na 10 základních integrovaných bloků a ty rozpracovány do konkrétních přibližně čtrnáctidenních témat. Důraz je kladen na celkový rozvoj dítěte, hlavně se snažíme o prožitkové učení. S dětmi pracujeme podle tématických bloků jednak frontálně, dále skupinově nebo individuálně. Pro skupinovou práci jsou využívána centra aktivit, kde děti plní úkoly k jednotlivým tématům. Skupinové činnosti jsou v duchu projektu „Začít spolu“ Výhodou je, že děti mají možnost volby činností a větší prostor pro samostatnost. Veškeré vzdělávání směřuje k získávání základních kompetencí dítěte předškolního věku. Ke speciálně pedagogické a vzdělávací práci se využívají všechny nové metody a poznatky získané dalším studiem. Dále speciální rehabilitační pracovníci provádí s dětmi rehabilitace a terapeutická cvičení na základě doporučení odborných lékařů.

Oční cvičení ( ortoptická a pleoptická) jsou prováděna odbornicí na speciálních přístrojích, které se nacházejí pouze v naší MŠ (stereoskop, cheiroskop, CAM, Prizmatická skla, Bagoliniho brýle…) a smí s nimi pracovat pouze zdravotnice s odbornou specializací. Pro oční vady se ještě využívá tzv. Černá komora, kde probíhají další oční cvičení na nových přístrojích ve tmě a ultrafialovém záření. U tělesné rehabilitace jde především o Vojtovu metodu, Bobathovu metodu, reflexní a uvolňovací cvičení, perličkové koupele a masáže. Logopedka společně s asistentem logopeda provádí diagnostiky nápravu řeči.

Dále je k dispozici místnost pro rehabilitaci, relaxaci, kabinety pro individuální výchovně vzdělávací práci.

Dále děti chodí na procházky, navštěvují divadla, koncerty, zúčastňují se soutěží, jezdí na výlet, otužují se v bazénu, získávají správné dopravní návyky na dopravním hřišti….

F: Akce v SpMŠ:

MŠ nabízí po celý rok rodičům a dětem velké množství akci a kulturních prožitků.  Za dětmi pravidelně přijíždí divadlo, děti navštěvují zahrádkářskou výstavu. Také děti uzamykají školní zahradu. V prosinci bývá tradiční „Mikulášská nadílka“ a „Vánoční posezení s nadílkou“. vánoční posezení pro rodiče a děti spojené s “ Vánočním tvořením „.  V lednu uskutečníme pro děti zimní olympiádu plnou her a v únoru pravidelně konáme „Masopustní karneval“, v dubnu uspořádáme „Den otevřených dveří“ a uspořádáme výstavu dětských prací v Městské knihovně v Třebíči – Modřínová ulice a  uspořádáme tvoření velikonočních kraslic s rodiči, budeme vítat jaro a vynášet zimu. Také proběhne zápis do SpMŠ a brigáda na školní zahradě. V květnu se uskuteční dopravní odpoledne a pravděpodobně se vypravíme se na školní výlet. V červnu proběhne oslava „Dne dětí“ –soutěžení dětí apod. a v červnu tradiční „Loučení se školním rokem“ – závěrečné odpolední koupání dětí se soutěží a posezením s rodiči u táboráku. Pozveme na dopravní hřiště děti z okolním MŠ. Několik akcí bude společných se Stacionářem a Speciálními školami apod.

Mimo to budou děti navštěvovat dle nabídek a možností divadelní představení, výstavy, koncerty a další akce vhodné pro předškolní děti. V květnu nebo v červnu ( podle počasí) zahájíme rehabilitace v našem bazénu a základy seznamování s plaváním.

Pro zlepšování prostředí MŠ a lepší vybavenost vhodnými a speciálními rehabilitačními pomůckami uvítáme Vaši pomoc při vyhledávání vhodných a ochotných sponzorů.

Při zlepšování materiálně technických podmínek školy se zaměříme na dovybavení pomůcek pro nově otevřenou třídu pro děti s poruchami autistického spektra. U podmínek zdravé životosprávy se budeme snažit, aby děti měly při stravování co nejvíce ovoce a zeleniny a strava byla pestrá. Další naší prioritou bude těsná spolupráce s rodiči a na zvyšování jejich podílu na činnosti a aktivitách školy. Školu budeme prezentovat v regionálním tisku a na svých webových stránkách.

G: SpMŠ nabízí rodičům:

výchovnou a rehabilitační péči zkušených odborníků

poradenskou službu spec. pedagogů při výchově dětí

zprostředkování konzultací s odborníky

nabídku a zapůjčení odborné literatury

svážení těžce postižených dětí

podávání nezbytně nutných léků

Hlavním úkolem naší mateřské školy je připravit Vašim dětem příjemné a podnětné prostředí k jejich všestrannému rozvoji a napomoci ke zlepšení jejich zdravotního stavu a snížení daného handicapu.