Projekt

PROJEKT ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – neurčito

Hlavní dlouhodobé cíle, které budou projektem plněny:

Hlavní dlouhodobé cíle byly stanoveny na základě evaluace minulého období a diagnostiky dětí.Vychází z dílčích vzdělávacích cílů a směřují k dosažení základních klíčových kompetencí.

Každému dítěti lze předat a zprostředkovat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků

Kritéria: – dítě si vybere činnost a setrvá u ní, soustředí se na ni

– dítě se učí spontánně i vědomě

– dítě vnímá a sleduje dění kolem sebe

– dítě napodobuje modely chování

Prostředky k naplnění:

– pestrá nabídka aktivit, vhodná literatura

– modelové situace a jejich řešení

– příklad

– skupinové činnosti

Každé dítě je v některé aktivitě, činnosti úspěšné, těší se do MŠ

Kritéria: – dítě se aktivně zapojuje do dění v MŠ

– dítě má pestrou nabídku aktivit

– dítě se těší na pobyt v MŠ

– dítě zvládá úspěch i kritiku

Prostředky k naplnění:

– různorodost aktivit

– přiměřenost úkolů

– dostatečná motivace

– povzbuzení, pochvala

3) Všechny děti zvládnou základní sebeobsluhu, využívají jednoduché nástroje a pomůcky

Kritéria: – dítě zvládá sebeobsluhu

– dítě používá k činnostem různé nástroje

– dítě zvládá základní manipulační činnosti

Prostředky k naplnění:

– sebeobslužné činnosti, stolování, úklid hraček

– různorodé pohybové a manipulativní činnosti

– tvořivé a konstruktivní činnosti

4) Každé dítě dokáže přiměřeně přijímat zásady zdravého životního stylu (pozitivní účinky pohybu a sportu, zdravé výživy, pitného režimu, aktivit i odpočinku a otužování)

Kritéria: – dítě napodobuje modely chování

– dítě sleduje a vnímá dění kolem sebe

– dítě rozlišuje co prospívá zdraví co mu škodí

– dítě má povědomí o významu péče o zdraví

Prostředky k naplnění:

– vyhovující denní režim

– pestrá strava + pitný režim

– pohybové aktivity a otužování

– rozmanité činnosti

– motivace, příklad, povzbuzení, pochvala

5) Děti dokáží nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným řešením vzniklých situací a úkolů. (Jak by to šlo jinak, využít jednoduché a dostupné prostředky, experimentovat, technicky, výtvarně, hudebně i slovně vyjádřit své nápady.)

Kritéria: – dítě má pestrou nabídku aktivit a prostředků

– dítě se učí spontánně i vědomě

– dítě vnímá a sleduje dění kolem sebe

– dítě využívá prostor pro tvořivost

Prostředky k naplnění:

– prostor pro tvořivost během celého dne

– různorodé tvořivé a konstruktivní aktivity

– různorodost prostředků, pomůcek

– individuální a skupinové činnosti

– povzbuzení a pochvala

Vzdělávací záměr projektu

Záměrem je:

rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojům vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k vlastnímu zdraví, k historii a k lidovým tradicím a zvykům.

rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s lidskými hodnotami, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.

rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, péče o zdraví, rozvoj volních vlastností

rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k přírodě a zvířatům, soucítění s přírodou, zodpovědné chování v přírodě, objevování krás přírody a jejího užitku pro člověka

rozvoj zodpovědného jednání, samostatnosti a schopnosti rozhodovat se a nést za rozhodnutí odpovědnost.

Každá třída má ve svém třídním vzdělávacím programu stanoveny metodické záměry k tématům, kde je jednak charakteristika bloku, dílčí specifické cíle i konkrétní záměry.

Vzdělávací projekt klade důraz:

– na podporu dosahování všech dílčích vzdělávacích cílů u každého dítěte

– na směřování k dosažení základní klíčových kompetencí

– na tvořivost učitelky při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování čtrnáctidenní a následně denní vzdělávací nabídky dětem

– na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost

– na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás

– na emoční prožitky dětí při činnostech v MŠ

– na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností učitelky hledat a objevovat nové vzdělávací cesty

– na spojování vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě – sociální učení

– na důsledné realizování analýz obsahu, metod a forem denní nabídky a celkové nabídky tématického bloku jednotlivých činností dětem

– na důsledné analýzy evaluace směrem k dítěti zaměřené na rozvoj každého dítěte jako -jedinečné osobnosti, vzdělávací pokroky dítěte písemně zaznamenávat

– na spoluúčast s rodinou v netradičních formách zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima vzájemné důvěry

6.3 Co vzdělávací projekt předpokládá:

Respektování specifiky předškolního vzdělávání, metod a forem práce dle RVP PV např.:

– pedagog respektuje fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tématické části projektu do čtrnáctidenní a denní nabídky dětem

– veškeré činnosti organizuje učitelka pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo spokojeně, jistě, bezpečně, mohlo dosahovat úspěchů

– učitelka respektuje individualitu každého dítěte a jeho handicap, vede záznamy o vzdělávacích a vývojových pokrocích u dětí, výsledkům přizpůsobuje další činnosti a požadavky na dítě

– uplatňuje metody a formy práce jako je prožitkové učení hrou, které je založeno na

přímých zážitcích dítěte z učení, jeho zájmu poznávat nové

využívá spontánních nápadů dětí, poskytuje dostatek prostoru pro spontánní hry

– využívá široké nabídky pomůcek, které dostatečně obměňuje a přizpůsobuje dané situaci,

dává dětem možnost výběru aktivit

– uplatňuje situační učení založené na praktických ukázkách životních souvislostí – uplatňuje učení založené na přirozené nápodobě – spontánní sociální učení, poskytuje dětem vzory chování

uplatňuje aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí

přímo i nepřímo motivuje didakticky zacílenou činnost, v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení, tyto činnosti probíhají zpravidla individuálně nebo ve skupinách

– uplatňuje zásadně didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, motivuje děti a probouzí v nich chuť učit se, objevovat nové

uplatňuje integrovaný přístup, uskutečňuje vzdělávání na základě integrovaných bloků, které nerozlišují vzdělávací oblasti, ale které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah jednotlivých bloků – témat vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů – základních klíčových kompetencí dítěte

– dodržování podmínek vzdělávání: materiální, psychosociální, životosprávu, organizaci, řízení, personální zajištění, spoluúčast rodičů

Názvy jednotlivých integrovaných bloků a jejich hlavní pedagogické záměry:

Období září 2019– neurčito

ZÁŘÍ:

Ještě hřeje sluníčko, kamarády na líčko

Vzájemné seznamování s novými kamarády (jména značky), navazování a posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, mezi dětmi a učitelkami, adaptace na prostředí MŠ. Seznamování s aktivitami a činnostmi v MŠ a s pravidly chování, učit se vyjadřovat své potřeby, pocity. Rozvíjení smyslového vnímání a rozvoj pohybových aktivit v přírodě. Seznamování se životem v MŠ, doma, ve městě.Rozvoj časových představ

ŘÍJEN:

Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme

Seznamování s podzimem, upevňování znalostí o podzimu, všímání si krásy v přírodě. Využívání přírodního materiálu k estetickým činnostem, rozlišování barev a tvarů. Poznávání a pojmenovávání ovoce, zeleniny a plodů přírody, rozšiřování poznatků o podzimní sklizni. Význam ovoce a zeleniny pro zdravou výživu člověka, předcházení nemocí, rozvoj smyslového vnímání. Využívání plodů přírody.

LISTOPAD:

Bude zima, bude mráz, kam se myško, kam schováš

Vnímání změn v přírodě související s nadcházející zimou, seznamování s volně žijícími zvířaty, jejich přípravou na zimu, ochrana přírody. Vnímat barvy podzimu a rozeznávat je. Seznamování s různými druhy počasí v souvislosti s ročním obdobím ( vhodné oblečení, pohybové aktivity, utužování zdraví při tomto počasí). Rozšiřování znalostí o svém těle, prevenci nemocí. Podpora řečových a komunikativních aktivit.

PROSINEC:

Sladce voní po roce vytoužené Vánoce

Seznamování s Mikulášskou tradicí,  adventním a vánočním časem, upevňování povědomí o správném chování, rozvíjení představivosti a fantazie, tvořivosti, estetických činností. Upevňování hudebně pohybových dovedností. Společně sdílet radost, rozvíjení naslouchání druhým, sdělování zážitků, vzbuzování zájmu o lidovou slovesnost (poslech básniček, pohádek a koled). Rozvíjení kamarádských vztahů.

LEDEN:

Paní Zima už tu je, bílé vločky shazuje

Pojmenování a pozorování probíhajících změn v přírodě, experimentování se sněhem a ledem, sledování proměn a variant počasí (námraza, rampouchy), rozvíjení sezónních aktivit venku, upozorňování na nebezpečí úrazů v zimě. Seznamování se zimními sporty a pohybovými aktivitami. Seznamovat s ochranou zdraví. Učit se sebeovládání, umět přijmout kompromis i prohru, umět vyjadřovat své pocity, nálady, potřeby. Rozvoj zejména zrakového vnímání.

ÚNOR:

My se zimy nebojíme, svoje tělo ochráníme

Seznamování s literaturou pro děti, rozlišování poezie a próza, pěstování vztahu ke knížkám, poznávání známých pohádek při četbě i dívání na TV nebo DVD. Podpora fantazie a představivosti. Rozlišování fantazie a skutečnosti. Podpora řečových a jazykových schopností. Dramatizace pohádek i vlastních představ. Školní karneval. Respektování osobnosti druhého člověka ( kamaráda, pomáhat si , neubližovat si, spolupracovat).

BŘEZEN:

Ptáčkové jsou zpět, jaro nesou na křídlech

Pozorování změn v přírodě souvisejících s předjařím, upevňování a rozšiřování

poznatků, seznamování s lidovými tradicemi (vynášení morany), s časovými představami. Pozorování, poznávání a rozlišování jarních rostlin.Podpora a rozvoj jazykových aktivních dovednosti, rozvoj aktivního slovníku, umět reprodukovat krátký text, dramatizovat, vyhledávat shody a odlišnosti. Zvyšovat obratnost dětí

DUBEN:

Louka kveta,slunce svítí, mláďata svou mámu chytí

Umět vnímat krásu v přírodě, pozorovat probíhající změny související s jarem, naslouchání zvukům přírody. Výtvarně vyjadřovat své představy, podporovat hudebně pohybové aktivity, rozvoj komunikativních a řečových dovedností. Rozvíjet znalosti o domácích zvířatech, jejich mláďatech, jejich způsobu života. Vajíčko – zdroj života ve spojení s Velikonocemi. Rozvíjení pohybové obratnosti a estetických dovedností

KVĚTEN:

Každou práci chtěl bych znát, abych mohl pomáhat

Seznamování s prací různých profesí, její prospěšností. Umět si vážit práce druhých, vést k šetrnému zacházení s věcmi, hračkami. Podporovat manipulační dovednosti, rozvíjení znalostí o rodině, struktuře rodiny, posilování vztahů ke členům rodíny. Postavení maminky v rodině, její práce a pomoc dětí při drobných domácích pracech

ČERVEN:

Slunce volá, pojďte sem, na výlet pojedem

Seznamování s životem v různých částech světa, s životem dětí u nás i jinde na světě, různými národnostmi a kulturami. Upevňování a rozšiřování poznatků o kontinentech a cestování, seznámení s mapou a globusem. Rozvíjení estetických dovedností, pozorování a pojmenování změn v přírodě souvisejících s létem, rozvíjení získaných poznatků, vštěpování správného chování při dopravních situacích, sportu. Společně prožívat radost z aktivit při pobytu venku (koupání, výlety do přírody, pohybové hry).

Měsíční integrované bloky budou stejné pro oba roky, dávají dostatek možností a prostoru

Pro pestrost nabídky jednotlivých konkrétních činností.

Další plánované akce školy pro oba školní roky orientačně

Divadelní představení 4x mimo školu, 8x v MŠ

Výstavy (zahrádkářské, výtvarné..) asi 4x

Akce v jiné MŠ 2x

Akce v ZŠ asi 5x

Společné tvoření s rodiči 6x

Další společné akce s rodiči 6x

Vystoupení pro rodiče spojené s další aktivitou 2x

Akce s jinou MŠ v naší škole 4-6x

Návštěva terarijního koutku v Domě dětí 2x

Školní výlet 2-4x

Návštěva Domu dětí 2x

Návštěva Policie, hasičů v MŠ 2x

Hipoterapie, canisterapie dle nabídky

Rej čarodějnic 2x

Mikulášská a vánoční nadílka 2x

Zimní olympiáda 2x

Loučení se školním rokem 2x

Otužování a předplavecký výcvik dle možnosti

Další jednorázové akce: zamykání zahrady, karneval, dopravní dopoledne, odemykání zahrady, Velikonoční pomláska, Svátek matek, popřípadě další dle nabídky, přání dětí a situace.

Spolupráce s institucemi:

Město Třebíč: spolupráce v oblasti legislativy, financí, majetku. Předávání dokumentací, auditů, výsledků hospodaření, výkazů, sociálních věcí…

KrÚ kraj Vysočina: legislativa, výkazy, finance…

PPP Třebíč: zajišťuje psychologická vyšetření, dává doporučení k zařazení do SpMŠ, je konzultantem pro spec. pedagogiku a slouží jako poradní orgán v oblasti speciální pedagogiky

SPC Jihlava,: poskytují konzultační činnost, uskutečňují se návštěvy pracovníků centra, SpMŠ se zúčastňuje poradních dnů v SPC.

ZŠ (různé, dle umístěných dětí): konzultace, návštěvy, vystoupení

ZŠ Václavské náměstí: návštěva akademií, divadelních představení, koncertů,

MŠ z okolí: dopravní dopoledne, společné koupání, další akce dle situace a nabídky

Impuls Třebíč:partnerství v projektu Vzdělávání dětí se SVP (lektorství, stáže v naší MŠ, další vzdělávání…)

PC Vysočina Education, pobočka Třebíč a další vzdělávací instituce: využívání nabídky dalšího vzdělávání, publikací atd.…

Dle potřeby další organizace

Profilace školy z hlediska speciálně pedagogické péče:

– terapie hrubé a jemné motoriky – ergoterapie

– terapie grafomotoriky

– logopedická prevence zaměřená zejména na hry s mluvidly a hospodaření s

dechem

– míčková automasáž

– bodová terapie – celostní program vývoje MUDr. Kleplové

– cvičení s overbaly a na rehabilitačních míčích

– reflexní stimulační masáž

– stimulaci očního nervu

– relaxaci

Nadstandardní péče o děti :

– výchovně vzdělávací práce dle individuálních vzdělávacích programů

jednotlivých dětí ( vypracovaných na základě diagnostiky dítěte a druhu handicapu) vedená speciálními pedagogy, konzultovaná s PPP Třebíč a rodiči dětí a jejich spoluprací

– pleoptická a ortoptická péče vedena spec. pedagogy a ortoptičkou

– rehabilitační péče vedená rehabilitační sestrou

– logopedická péče zajištěná Mgr. Nechvátalovou a spec. pedagogy

– spolupráce s PPP

– spolupráce s SPC Jihlava

– svážení handicapovaných dětí

SpMŚ nabízí výchovně vzdělávací práci, speciální pedagogickou práci dle druhu postižení, speciální rehabilitační péči zajišťovanou zdravotníky, psychologickou péči zajišťovanou psychologem, logopedickou péči pod vedením a dohledem klinických logopedek.

Klíčové oblasti:

– těsná spolupráce s rodinou.

– pravidelná spolupráce s odbornými lékaři, psychology z PPP, SPC.

– denní spolupráce s dětským denním rehabilitačním stacionářem.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podrobně podle druhů postižení rozpracováno ve Speciálním vzdělávacím programu. Jednotlivé individuální i skupinové činnosti s těmito dětmi jsou přizpůsobeny danému tématu podle celoročního vzdělávacího projektu školy.

Rozpracovaná témata pro školní rok 2019/2020

Září: Ještě hřeje sluníčko, kamarády na líčko

Vítáme vás ve školce

Já a můj domov

Říjen: Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme

Podzimní počasí kraluje

S podzimníčky u čaje a svíčky

Listopad: Bude zima, bude mráz, kam se myško, kam schováš

Listí žloutne poletuje

Už se teple oblékáme

Prosinec: Sladce voní po roce vytoužené Vánoce

Mikuláš naděluje

U sádky s kapry

Leden: Paní Zima už tu je, bílé vločky shazuje

Mráz kreslí po okénku

Zimní hry a sporty

Únor: My se zimy nebojíme, svoje tělo ochráníme

Lékaře se nebojíme

Kouzelná kniha pohádek

Březen: Ptáčkové jsou zpět, jaro nesou na křídlech

Jaro ťuká na dveře

Je tu jaro, to už víme, radujeme se, veselíme

Duben: Louka kvete, slunce svítí, mláďata svou mámu chytí

Za zvířátky na dvorek

Narpodilo se kuřátko

Květen: Každou práci chtěl bych znát, abych mohl pomáhat

Naše rodina

Když všechno kvete a práce na zahradě

Červen: Slunce volá, pojďte sem, na výlety pojedem

Nejsme všichni stejní

Svět kolem nás