Zaměření

 

Specifické informace:

Jedna třída „Sluníčka“se nachází v přízemí budovy a je obsazována převážně dětmi s tělesnými a více vadami, další dvě třídy jsou v poschodí. Jedna třída „Měsíčci“ je pro děti se smyslovými a více vadami, druhá třída „Hvězdičky“ je otevřená třída pro děti s poruchami autistického spektra (PAS).
V budově se nachází ještě další příspěvková organizace zřizovaná Městem Třebíč – Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené. Tato skutečnost umožňuje naší SpMŠ další odbornou nadstandardní péči v oblasti rehabilitací, terapií, odborného lékařského dozoru a svozu části dětí nadačním automobilem. Obě zařízení se také dělí o školní zahradu a společně využívají jejího zařízení a vybavení (altán, průlezky, bazén, pískoviště, trampolína, dopravní hřiště…) Tělesnou rehabilitaci a terapii pro všechny děti zajišťuje rehabilitační sestra: Gabriela Jičínská. Logopedickou péči vykonává Mgr. M. Ondráčková a Mgr. N. Nechvátalová a Bc. M. Pyrochtová, R. Pyrochtová, ortoptickou péči oční sestra Jana Vaníčková. Dohlížejícím lékařem pro oční vady je MUDr. Kousalíková a pro sluchové a logopedické vady MUDr. Grégrová.

Škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým Jihlava (SPC) a Speciálně pedagogickým centrem Březejc
– pracoviště Třebíč (SPC)

Motto školy: „POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“

Pro koho tu jsme:

– děti se smyslovými vadami
– děti s tělesnými vadami
– děti s řečovými vadami
– děti s mentálním postižením
– děti s více vadami
– děti s poruchami autistického spektra

2 třídy se naplňují od 6 do 14 dětí podle druhu a stupně jednotlivých vad,třída pro děti s PAS od 4 do 6 dětí.

Jak dětem pomáháme:

– umožňujeme jim aktivně trávit čas v kolektivu vrstevníků
– pomocí individuálních speciálně vzdělávacích programů rozvíjíme dítě v oblasti jeho handicapu
– dáváme dětem příležitost poznávat a rozvíjet své zájmy
– rozvíjíme a zvyšujeme jejich samostatnost a jednotlivé dovednosti
– úzce spolupracujeme s rodiči, Speciálně pedagogickým
centrem (SPC),, Denním rehabilitačním stacionářem pro tělesně a mentálně postižené (Stacionářem), lékaři…

Jaké nabízíme skupinové a individuální aktivity:

– pleoptická a ortoptická cvičení na přístrojích a se speciálními pomůckami
– fyzioterapii
– logopedii
– canisterapii
– hipoterapii
– strukturované učení u dětí s PAS (porucha austistického spektra)
– pobyt v relaxační místnosti
– návštěvy solné jeskyně
– dopravní výchova na dopravním hřišti
– předplavecký výcvik
– cvičení na tělovýchovných fitnes přístrojích (ortoped, chodící trenažér, běžící pás,trampolína…)
– poradenství pro rodiče

Naše zásady při práci s dětmi:

– respektujeme jejich potřeby a zájmy
– uplatňujeme individuální přístup k dítěti
– podporujeme je v samostatnosti a rozvoji jednotlivých schopností a dovedností
– podporujeme zájem o jednotlivé aktivity
– podporujeme komunikaci mezi dětmi a navazování dětských přátelství
– vedeme děti k vytváření a respektování pravidel chování
– respektujeme názory rodičů
– respektujeme názory odborníků z PPP, SPC…

Průběh dne v mateřské škole:

– po příchodu do asi 8.15 hodin probíhají spontánní činnosti dětí dle jejich zájmu, popřípadě individuální speciálně pedagogická činnost

– 8.15 – 8.30  jsou tělovýchovné činnosti pro rozvoj a zlepšení jednotlivých pohybových dovedností dětí a na podporu jejich zdravého růstu

– 8.30 -8.50  hygiena a svačina

– 8.50- 9.30  nejprve se děti sejdou v ranním kruhu, kde se děti pozdraví, řeknou si co je za den, jaké je počasí, jaký je měsíc a roční období, potom následuje seznamování s novými poznatky, opakování a procvičování již získaných poznatků, seznamování s novými říkankami, četba vhodných příběhů, smyslové hry, hry na rozvoj jazykových a řečových schopností, hudební činnosti apod.
Dále jsou děti seznámeny s činnostmi v centrech aktivit ve třídě, kde probíhají skupinové činnosti a které si potom děti vybírají dle svého zájmu a plní v nich stanovené úkoly. Zároveň jsou děti jednotlivě odváděny ke speciálně pedagogickým činnostem v kabinetu a dalších speciálních místnostech, kde plní úkoly dle svých individuálních speciálně pedagogických plánů. Po splnění probíhají opět spontánní činnosti dle zájmu dětí.

– 9.30 – 11.30  se děti připravují a odchází na pobyt venku, kde poznávají okolí MŠ, rozvíjí své pohybové schopnosti, uplatňují získané dopravní znalosti, hrají spontánní hry, učí se chránit přírodu i svoje zdraví, v letních měsících se otužují v bazénu apod.

– 11.30 – 12.00  děti obědvají

– 12.00 – 14.00  některé děti odpočívají na lehátku a spí, některé (převážně předškoláci) po krátkém odpočinku na molitanu mají klidové činnosti, plní individuální speciálně pedagogické úkoly a mají spontánní činnosti

– 14.00 – 14.20  je odpolední svačina

– 14.20 – 16.00  probíhají spontánní činnosti dětí, pohybové hry, výtvarné činnosti apod.

Projekt školy pro školní roky 2019 – neurčito:

„Učíme se hrou“

ZÁŘÍ: „Ještě hřeje sluníčko kamarády na líčko“
1.podtéma:“Vítáme vás ve školce“
2.podtéma:“Já a můj domov“

ŘÍJEN: „Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme“
1.podtéma:“Podzimní počasí kraluje“

LISTOPAD: „Bude zima, bude mráz, kam se myško, kam schováš?“
1.podtéma:“Listí žloutne, poletuje“
2.podtéma:“Už se teple oblékáme“

PROSINEC: „Sladce voní po roce vytoužené Vánoce“
1.podtéma:“Mikuláš naděluje“
2.podtéma:“U sádky s kapry“

LEDEN: „Paní Zima už tu je, bílé vločky shazuje“
1.podtéma:“Mráz kreslí po okénku“
2.podtéma:“Zimní hry a sporty“

ÚNOR: „My se zimy nebojíme, své tělo ochráníme“
1.podtéma:“Lékaře se nebojíme“
2.podtéma:“Kouzelná kniha pohádek“

BŘEZEN: „Ptáčkové jsou tu zpět, jaro nesou na křídlech“
1.podtéma:“Jaro ťuká na dveře“
2.podtéma:“Je tu jaro, to už víme, radujeme se, veselíme“

DUBEN: „Louka kvete, slunce svítí, mláďata svou mámu chytí“
1.podtéma:“Za zvířátky na dvorek“
2.podtéma:“Narodilo se kuřátko“

KVĚTEN: :“Každou práci chtěl bych znát, abych mohl pomáhat“
1.podtéma:“Naše rodina“
2.podtéma:“Když všechno kvete a práce na zahradě“

ČERVEN: „Slunce volá, pojďte sem, na výlety pojedeme“
1.podtéma:“Nejsme všichni stejní“
2.podtéma:“Svět kolem nás“